[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

     1. ตอนที่ 1 เมนูอาชีพ  สำนักงาน กศน. Download
     2. ตอนที่ 2โครงสร้างสูตรอาชีพล่าสุด60  สำนักงาน กศน. Download
     3. ตอนที่ 3 คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน. 
Download
     4. ตอนที่ 4 คำนำ,การจัดฝึกอบรมเข้าสู่เมนูอาชี  สำนักงาน กศน. 
Download
     5. ตอนที่ 5 กระบวนการผลิตสื่อ  สำนักงาน กศน. 
Downloadเข้าชม : 120
 
 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]